Ierobežota atbildība un autortiesības

 

Domēna on-line.lv īpašniece ir SIA LUTUMAC, kuras uzdevums ir organizēt portāla on-line.lv tehnisko darbību. Atbildība par on-line.lv portālā publicētā materiāla saturu un autortiesībām nes tikai un vienīgi attiecīgie autori un/vai materiāla iesniedzēji/administratori personīgi.

 

SIA LUTUMAC norobežojas no jebkādas atbildības, kas attiecas uz portālā publicēto materiālu saturu. On-line.lv ir publisks portāls, kas atvērts plašai Interneta sabiedrības līdzdalībai portāla veidošanā un būvēts uz principiem, kas jebkuram lietotājam ļauj publicēt zināmu daļu informācijas, bez redakcijas starpniecības un kontroles. SIA LUTUMAC neuzņemas kontroles funkcijas pār lietotāju/autoru/materiālu iesniedzēju/programmētāju ievietoto materiālu. Atbildība par on-line.lv portālā publicētā materiāla saturu un autortiesībām nes tikai un vienīgi attiecīgie autori un/vai materiāla iesniedzēji personīgi. Iesniedzot materiālu portālam, lietotājs/autors/materiālu iesniedzējs/programmētājs piekrīt šiem noteikumiem un uzņemas savu atbildību. Pretējā gadījumā iesniedzējiem par to mūs jāinformē cik ātri iespējams un materiāls ir jāatsauc un jāizdzēš.

 

On-line.lv uzskata par savu goda un cieņas lietu reaģēt momentā un pārliecinoši gadījumā, ja tiks saņemta jebkāda norāde par to ka kāda no portālā publicētās informācijas var būt pretrunā ar likumu vai morāles normām.

 

Iesniedzot materiālu portālam on-line.lv, autori/iesniedzēji/lietotāji piekrīt un tādējādi pilnībā nodod materiālu publiskošanai. On-line.lv portāls patur tiesības iesūtīto informāciju brīvi izmantot un publicēt, ja tas nepārkāpj on-line.lv pieņemtos zemāk definētos privātās informācijas aizsardzības principus.

 

Privātās informācijas aizsardzība

On-line.lv apņemas stingri ievērot privātās informācijas aizsardzības principus. Par privāto informāciju mūsu portālā tiek uzskatītas elektroniskā pasta adreses un paroles. Nekādos apstākļos mēs neizpaužam, nepārdodam lietotāju privāto informāciju, kā arī nekad neizmantojam, lai izplatītu paziņojumus, kas neattiecas uz reģistrēšanos mūsu portālā.

 

 

Reklāma portālā on-line.lv

 

Par reklāmas saturu pilnībā atbild reklāmas devējs. Reklāmas devējs, iesniedzot reklāmu, uzņemas pilnu atbildību par reklāmas materiālu un tā demonstrēšanas izraisītām sekām. Portāla on-line.lv administrācija norobežojas no jebkādas atbildības par sekām, ko izraisījušas reklāmas devēja darbības. Portāla on-line.lv administrācija speciāli nekontrolē, nepārbauda un neizmeklē reklāmas devēja darbību likumību vai identitāti. Portāla on-line.lv administrācija apņemas reaģēt uz visām norādēm par reklāmas devēja iespējamām nelikumībām vai sliktu biznesa praksi. Ja šāda informācija tiks saņemta portāla on-line.lv administrācija mūsu apmeklētāju interesēs patur sev tiesības nekavējoties pārtraukt reklāmas demonstrāciju. Portāla on-line.lv administrācija raugās, lai mūsu portālā ievietotajā reklāmas materiālā neparādītos pornogrāfiski vai neētiska rakstura materiāli, kas var aizskart mūsu portālā apmeklētājus vai būt pretrunā ar likumu. Portāla on-line.lv administrācijas brīdina, ka iespējas veikt šādu kontroli var būt ierobežotas gadījumā, ja klients nopirkto reklāmas laukuma saturu ģenerē reālā laikā un saturs tiek ielasīts automātiski no reklāmas devēja servera on-line sasaistes režīmā. Tomēr portāla on-line.lv administrācija apņemas nekavējoties reaģēt uz jebkurām mūsu apmeklētāju norādēm uz reklāmas devēju pārkāpumiem un neatbilstību šeit uzskaitītiem principiem.

 

Sadarbības partneru atbildība

 

Portāls on-line.lv piedāvā virkni pakalpojumu, kurus nodrošina un administrē mūsu sadarbības partneri. Ja pircēja/klienta samaksu par šo pakalpojumu izmantošanu primāri saņem vai administrē sadarbības partneris, tad on-line.lv portāla loma šo pakalpojumu sniegšanas procesā uzskatāma kā reklāmas pakalpojums ar tam atbilstošo juridiskās atbildības pakāpi.

Pilna atbildība par šo pakalpojumu satura likumības, tikumības un nodokļu/autortiesību nomaksas aspektiem jāuzņemas sadarbības partneriem, izņemot gadījumus, kad tas speciāli atrunāts līgumā. On-line.lv portāls un SIA LUTUMAC neizskatīs individuālās sūdzības un neuzņemas atbildību par mūsu sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Sūdzības tiks pārsūtītas sadarbības partneriem un jebkurš šāda rakstura strīds tiks risināts starp sadarbības partneriem un pretenziju iesniedzēju, bez SIA LUTUMAC iesaistīšanās.

 

 

Preču zīmes

Jebkura portālā minētā preču zīme un reģistrētā preču zīme ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

 

 The product names used in this web site are for identification purposes only. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

 

 

UZMANĪBU! Šie noteikumi var mainīties bez īpaša brīdinājuma/paziņojuma. Labojumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdi portālā, kā arī attiecas uz jau publicētiem materiāliem. Nepiekrītot spēkā esošiem noteikumiem, lietotājam/autoram/materiālu iesniedzējam/programmētājam/sadarbības partnerim ir nekavējoties jmūs par to jāinformē un jāatsauc savs materiāls.